« تعبير خواب ! | Main | از يك آرزو ... »

خواب آبی

asleep in Blue !

اشتباه نکنيد ! اينجا ايران نيست ، چون رنگ دارد..ايران نيست ، چون می توانی روی زمين و پشت صندلی ها بنشينی و به خواب بروی... اينقدر آسوده و بی دغدغه !

فهرست