« زمان بي زماني ... | Main | خواب آبی »

تعبير خواب !

چند وقت پيش خواب داريوش مهرجويي را می ديدم. جايي نشسته بوديم و گپ می زديم..نه يک گپ معمولی ! مصاحبه ! ...

شايد خوابم عملی شود .. مصاحبه با مهرجويي !

فهرست