« بدون دوربين ، سفرهای شما بخش گمشده خاطراتتان می شوند | Main | تعبير خواب ! »

زمان بي زماني ...

ساعتم را همراه نمي برم ... زمان هم عصبي كننده است و هم آسايش بخش !‌ تقويم را هم نگاه

نمي كنم ...

مي دانم..اصلا خوب نيست... !‌