« يک زن ايرانی در راه کنگره آمريکا | Main | برخورد از نوع سوم ... »

باور کنيد

می دانم که فضای يک دست نوشته ( انباری از اراجيف من !) چقدر احمقانه و کسالت بار است ..ولی اين را هم باور کنيد که نمی توانم عکس بگذارم تا زمانی که بچه های بلاگ نگار به دادمان نرسند . باز هم يک مشکل فنی پيش آمده .. درست می شود..