« سرگيجه .. | Main | ما کجا و آنها کجا ؟ »

فعلا تيتر ندارد ...

روزهايي که بيشترين فشار کاری وجود دارد ولی در نهايت چيزی روی کاغذ شکل می گيرد ، برای من مفيد ترين زمان هاست. روزهای شلوغ را بی نهايت دوست دارم. روزهايي که دوندگی بيشتری دارم و بايد چهار – پنج کار را با هم انجام دهم ، زمان مثبتی است که حس می کنم واقعا کار کرده ام..کار ...