« فعلا تيتر ندارد ... | Main | گفت و گوی ناتمام »

ما کجا و آنها کجا ؟

لامصب ها ... عکس نيست که ... آدم را می برد توی همان فضا ...

کاش ما هم همينطور می ديدم....