« متولدين ماه مهر | Main | سوژه »

ديوانه شو..ديوانه شو...

گفت كه ديوانه نئي ‏‏، لايق اين خانه نئي ...

Comments (1)

حيلت رها كن عاشقا
ديوانه شو ديوانه شو
وندر دل آتش درا
پروانه شو پروانه شو
هم خويش را بيگانه كن هم خانه را ويرانه كن
وانگه بيا با عاشقان همخانه شو همخانه شو
هم خويش را بيگانه كن هم خانه را ويرانه كن
وانگه بيا با عاشقان همخانه شو همخانه شو
رو سينه را چون سينه ها هفت آب شوي از كينه ها
وانگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو
بايد كه جمله جان شوي تا لايق جانان شوي
گر سوي مستان ميروي مستانه شو مستانه شو

به چشم خانم ازاده گفتي اطاعت كردم و ناگفته نماند آزاده اسمي زيباست

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی متولدين ماه مهر

نوشته بعدی سوژه

صفحه اول | بایگانی