« مشتاقان کاوه گلستان | Main | ديوانه شو..ديوانه شو... »

متولدين ماه مهر

عجب ماهی است اين مهر...پر از تولد .. مردهای متولد ماه مهر تولدتان مبارک..آرمن..پدرام..و رضا(جلالی) ...

و همچنين..زنان عزيزی که در اين ماه زيبا و عجيب به دنيا آمده ايد...مهرک گلم .. و حتی کارمن .. روزهای خوشی را برايتان آرزو می کنم..