« بکش..آزادی که بکشی رفيق .. | Main | جوانی و شاه عبدالعظيم »

...

ورزشکاران پاراالمپيک به شکل اساسی بنيان روکم کنی را از ريشه زدند! می بينيد؟ هر روز يک مدال طلا يا نقره ؟ هر روز يک اميد ... هر روز يک پيشرفت ... درست شبيه روزهای المپيک از نوع سالمش !!! با اين تفاوت که اين روزها ديگر کسی توجهی به اخبار المپيک و اين آدم های پر اميد نمی کند...