« عکس های تايم | Main | ... »

بکش..آزادی که بکشی رفيق ..

می گويند اينقدر زر نزن..همه جا همين است.. می گويم همه جا به جرم آدمکشی قاتل می گيرند ولی اينجا به همان جرم آزادش کردند تا دوباره بکشد !

می گويند همان آمريکا هم سکوت بره ها دارد و خفاش شب ..اين که چيزی نيست... می گويم ناله آن بچه ها را يادش رفته؟

بوی خون هارشان می کند .. بوی مرگ همه جا پيچيده... می گويند..ديگر شلوغش می کنی...

و من يادم می آيد از آن زن 40 ساله در مطب روانپزشک... 6 سال پيش ... می گفت بعد از خفاش شب ديگر از همه مردها می ترسد و از همه راننده ها و از همه تاکسی ها .... می گفت از خيابان و غروب هم می ترسد...

و من فکر می کردم ديگر شلوغش می کند ...

فهرست

نوشته قبلی عکس های تايم

نوشته بعدی ...

صفحه اول | بایگانی