« کری گرانت بودن ! | Main | بکش..آزادی که بکشی رفيق .. »

عکس های تايم

اگر به عکس های هفته نامه تايم علاقه داريد ، می توانيد مرور عکس هايش را در طول هفته گذشته اينجا ببينيد.

گزارش تصويری اين شماره  را هم ناديده نگذاريد ... ثواب دارد ...