« مسابقه عکس گفت و گو با صندلی و دیوار! | Main | عکس های تايم »

کری گرانت بودن !

روزی خبرنگاری به کری گرانت می گويد : بچه هايي که زمان ساخته شدن کلاسيک های شما هنوز به دنيا نيامده بودند ، امروز مشغول کشف اين شاهکار ها هستند ... کری گرانت جواب می دهد : نمی دانم جوان ها چه فکری در سر دارند و چه می کنند ؛ فقط نتيجه فکر هايشان را ديده ام.چيزهايي مثل گروه های راک يا اين سروصداها که به اسم موسيقی ساخته می شود، اما اگر اين چيزها آنها را خوشحال می کند ، من هم خوبم ..به شرط اينکه فقط دوروبر من انجامش ندهند.