« سخن رنج مگو | Main | برای همنام »

يک موقيعت عالی کاری درمطبوعات آمريکايي

بورسيه آلفرد فرندلی و دانيل پرل می تواند بهترين موقعيت برای روزنامه نگاران و خبرنگاران کشورهای خاورميانه باشد . اين بورسيه هزينه زندگی و شرايط کار در مجلات آمريکايي را برای 11 نفر از روزنامه نگاران کشورهای توسه نيافته فراهم می کند. تصور کنيد که 6 ماه می توانيد در تايم ، نيوزويک يا لس آنجلس تايمز کار کنيد و ياد بگيريد؟!  فکر کنيد که در اين مدت چه جنبه هايي از روزنامه نگاری مدرن رامی بينيد و به کار می بنديد و ديگر خبری از آدم های سنتی با ديد گاه قديمی وجود ندارد که پابند به يک سری اصول باشند!؟

متاسفانه طبق معمول ايران جزو کشورهای موجود در ليست بورسيه مربوط به دانيل پرل نيست ولی در مورد فرندلی اسم کشور ها برده نشده .

 من از همين حالا به آن ايرانی که بتواند يکی از اين تعداد محدود برگزيدگان باشد ، تبريک می گويم.

...

The Alfred Friendly Press Fellowships (AFPF) is an American non-profit, non-governmental organization that gives developing-world journalists the opportunity to work as reporters at American newspapers. The program, which runs from March to September, is offered annually to approximately 11 professional print journalists between the ages of 25 and 35.

In 2003, AFPF and the Daniel Pearl Foundation established a special fellowship to honor slain Wall Street Journal reporter and South Asia bureau chief, Daniel Pearl. In 2005, two of these special Friendly Fellowships will be awarded to journalists from countries in South Asia, the Middle East, and North Africa.)

The Friendly Fellows, including the Daniel Pearl Fellows, are given an in-depth, practical introduction to the professional and ethical standards of the U.S. print media. Unique among the many training programs available to journalists, AFPF is the only one to offer a non-academic, long-term, hands-on experience in a single newsroom.

فهرست

نوشته قبلی سخن رنج مگو

نوشته بعدی برای همنام

صفحه اول | بایگانی