« از شمال تا شمال غربی! مهم تصوير است! | Main | يک موقيعت عالی کاری درمطبوعات آمريکايي »

سخن رنج مگو

من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت

سر بجنبان که بلی ، جز که بسر هيچ مگو

nothing but beauty

گفتم اين روی فرشته است عجب يا بشر است

گفت اين غير فرشته است و بشر هيچ مگو

ای نشسته تو در اين خانه پرنقش و نگار

خيز ازين خانه برون رخت ببر هيچ مگو

مولانا