« غمزدگی | Main | دو بوف بينا »

همه همينند !

يکبار دوستی می گفت: اگر به پيرمرد فقير سر يک خيابان هر روز صبح ساعت 10 يک سيب سرخ بدهی و ناگهان بعد از يک هفته چند ساعت ديرتر اين کار را بکنی يا سيب سبز را جايگزين کنی و ... ، مطمئن باش که مقابلت می ايستد و اعتراض می کند که چرا اينقدر دير کرده ای يا رنگ محبتت عوض شده!؟ انسان متوقع است. نسبت به همه چيز ..حتی لطف ! او می گفت که مردان ، دوستان و آدم هايت را اينطوری بشناس ..با يک سيب و يک تقويم!

فهرست

نوشته قبلی غمزدگی

نوشته بعدی دو بوف بينا

صفحه اول | بایگانی