« تايم | Main | همه همينند ! »

غمزدگی

نگران آسمان غم گرفته بی کبوتر نباش ... فردا حتما باران می بارد

فهرست

نوشته قبلی تايم

نوشته بعدی همه همينند !

صفحه اول | بایگانی