« همه همينند ! | Main | از شمال تا شمال غربی! مهم تصوير است! »

دو بوف بينا

by:Azadeh

يک جفت جغد...باز هم هديه از کابل ...