« زن در "چند روز بعد "و "کنعان" | Main | آنهایی که کارشان را دوست دارند »

Horse whisperer

womanhorse.jpg
Woman and her Horse

Comments (2)

سلام
داستان این فیلم را شنیده بودم؛ خیلی دوست داشتم ببینمش اما اسم فیلم را نمی‌دانستم تا بتونم بگیرم و تماشا کنمش تا اینکه الآن اسمش را اینجا دیدم

ازتون ممنونم

آزاده:

شب به خیر اسب زیبا! چه
یال مهربونی داری و چه نگاه
بی گناهی
خوش به حالت

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)