« جایی برای فَشل‌ها نیست | Main | بهانه‌ای برای دستور به کودکان »

خصلت‌های زنان

بدان که جملگی خوی زنان بر دَه گونه است و خوی هریک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است؛ یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کژدم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه و دهم چون گوسفند.
و زنی که خوی گوسفند دارد مبارک بُود همچون گوسفند که اندر همه چیزهای وی منفعت یابی، زن نیک همچنین با منفعت بُود.

کیمیای سعادت
امام محمد غزالی