« زمستان | Main | امیدوارم پیر شوید »

بی‌صبری


دو گناه کبیره انسانی وجود دارد که بقیه همه از آنها سرچشمه می‌گیرند: بی‌صبری و سهل‌انگاری.
"بی‌صبری" آدم‌ها را از بهشت بیرون راند؛ "سهل‌انگاری" نگذاشت به آن بازگردند.
یا شاید فقط یک گناه کبیره وجود دارد: "بی‌صبری" سبب راندن آدم‌ها شد و "بی‌صبری" نگذاشت بازگردند.

همه خطاهای انسانی ریشه در "بی‌صبری" دارند، در کنار گذاشتن عجولانه رویکرد روش‌مند، در دست گذاشتن صوری بر موضوعی واضح.

از کتاب" پندهای سورائو؛ کافکا"
ترجمه گیتا گرکانی

Comments (1)

از کافکا خوشم نمی آد...! مسخ اش وپه چند تا داستان کوتاه دیگه رو البته فقط خونده ام...ولی خوب موج نا امیدی بود که فوران می کرد طرف آدم...:دی

ولی این چند خط فرق می کرد کلی...

ادد کردم به لیست گودریدز...
:دی

ممنون

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست