« آدم کجا بود؟ | Main | بی‌بی‌سی »

مورد فلان قرار گرفتن

من درک درستی ندارم.
یعنی هنوز نفهمیده‌ام چرا به جای اینکه بنویسند" حمله شد"، می‌نویسند " مورد حمله واقع شد".
نمی‌فهمم چرا می‌نویسند " مورد هدف قرار گرفت" درحالیکه مسلما به آن هدف " شلیک شده است".

چرا این " مورد فلان قرار گرفتن یا واقع شدن" همه جا هست و یک فعل ساده و معمولی " است " و" شد" "مورد نفرت قرار می‌گیرند".

Comments (1)

حمید:

حرفات مورد تایید من هم قرار گرفت ! ای وای الان گفت اینجوری حرف نزنا ! ببخشید . حرفتو منم قبول دارم .

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی آدم کجا بود؟

نوشته بعدی بی‌بی‌سی

صفحه اول | بایگانی