« چند چهره | Main | جوانان سرزمینی ندارند »

Cosa mi piace di Amore

Mi piace di innamorarci

Ma chi lo sa che cosa è vero amore

E ciò che sto cercando l'amore

My lovely city: venice

Venice

2/04/08

Comments (3)

شبنم:

از لطفت ممنون لازم شد برم دنبال ايتاليايي !

عاشق شدن را دوست می دارم
اما چه کسی می داند عشق حقيقی چيست؟
برای اين است که پيوسته عشق را می جويم
///
آزاده: به فارسی هم می شه اینجوری شعر گفت ها ! ؟ بیشتر سعی می کنم زین پس

شبنم:

من انگليس و فرانسه ام خوبه. اين متن كجايي بود؟ من نفهميدم .ميشه فارسي هم بنويسيد
//////
آزاده: متن ایتالیایی هست ولی برگردانش به فارسی چندان چنگی به دل نمی زنه!؟

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)