« ز ما درگذر | Main | ........... »

وقتی خودت نیستی

درست زمانی که تصمیم می‌گیری به خودت فکر کنی و برای خودت زندگی کنی، یکی هست که دلش را شکسته‌ای..

یکی هست که فکر می‌کند به او فکر نکرده‌ای...یک نفر پیدا می‌شود تا تو را خودخواه بخواند که همیشه به فکر خودت بوده‌ای و باز هم برنده شده‌ای...

و باز فکر می‌کنی خود واقعی تو همان است؛ اول به دیگران فکر کن و بعد گوشه چشمی به خودت داشته باش، نداشتی هم نداشتی...فقط برای رضای خاطر دیگران نفس بکش...اینطوری بهتر است... خودت باش... حتی اگر له می‌شوی...

Comments (3)

من اگر از جنس تو
نیستم
چه باک
تو
بمان
و
از
دور
برایم
عشق
را
معنا
کن....

به چه قیمتی خودمون باشیم؟
حتی به قیمت اینکه بخوایم ماسکمون رو برداریم؟

ندا:

هميشه همين است. خودخواهي ديگران اونقدر زياده كه زندگي تو واسه خودت رو تاب نمي‌آورند. كمين مي‌كنند، زمان مي‌سنجند و بعد هجوم ميارن به تمام اون لحظاتي كه مي‌خواي از شادي تنهايي سرشار بشي. از لذت فقط خودت رو ديدن لبريز بشي. و بعد تمام اون ثانيه‌هاي دوست داشتني رو به يغما مي‌برند در نهايت ياد مي‌گيريم كه خودمون باشيم. خودي كه ديگران ازمون ساختن.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی ز ما درگذر

نوشته بعدی ...........

صفحه اول | بایگانی