« شما که سوختید و ما که ماندیم | Main | هیچ »

روزهای چلچراغی


این رفیق جدید ما عادت دارد بگوید "سیب‌زمنی" با فتحه میم. هربار با شنیدن این کلمه، می‌پرسم تو احتمالا به انگشت نمی‌گویی "انگوشت؟"

سماور را "سمور" با سکون روی میم تلفظ نمی‌کنی؟

به دنده عقب چه می‌گویی؟ عقب عقب رفتن؟

اینها مراسم کامل " آرش خوشخویی‌" هست...باید همه‌اش را یک‌جا بیایی تا اصل جنس شوی.

Comments (4)

اين سيب زمني خيلي لجدر بياره برام !!

شهرزاد:

hala sibzamani goftan behtar az sibzimini goftane k!!!!

شما توی جشن شب چله هستین؟ من که میام امیدوارم شما رو ببینم
///
آزاده: نیستم

هاجر:

پس معلوم می شود این آقا اصفهانی است البته انگوشت و سیب زمنی اش از ابتکارات خودشان باید باشد

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)