« لذت دنیا،زن و دندان بود | Main | می‌باشد را نموده و می‌نماید »

اشتباه گرفته‌اید


چطور می‌توان به آنها گفت این مرد اهل تبانی نیست. اهل اخلال در نظم و آرامش مردم هم نیست.

کافی‌ست در روز گرم تابستانی بین هزار کار انجام نشده به او زنگ بزنید و بگویید می‌خواهید بنویسید و به کمک‌اش احتیاج دارید. او همیشه هست؛ کارهایش را رها می‌کند و ساعتی می‌نشیند پشت تلفن تا آمار و ارقام و اطلاعاتت را در مورد یک اتفاق اقتصادی تکمیل کند.
برای به هم نزدن نظم و کار دیگران از اتاق بیرون می‌رود و زیر آفتاب داغ می‌ایستد تا حرف‌‌هایت را بشنود.برای از بین بردن هر حس و فکر اشتباه یا منفی آنقدر وقت می‌گذارد تا لبخند واقعی را ببیند و بفهمد کدورت‌ها برطرف شده...

این بهمن احمدی که من می شناسم، کمک می‌کند تبانی و مشارکت‌ها برای اتفاق های منفی، نابود شود... او اهل دل است..مهربان و خوش طینت ...کسی که وقتی می‌گوید" سگ این را نمی‌خورد"، فقط ما هستیم که ته طنز و تلخی کلامش را می‌فهمیم؛ کسانی که او کمکشان می‌کند جلو بروند...نمانند و ایده بگیرند برای یک گزارش درست اجتماعی...

حالا اوست که متهم به تبانی و اقدام علیه امنیت ملی‌ست؟چطور باید به شما گفت آدم‌هایتان را اشتباه گرفته‌اید،آقایان؟

Comments (5)

داری دختر بدی می شی ها ! دقت کن ...!

ali:

به یک بازی دعوت شدی . در صورت تمایل به بازی ف لطفا 5 نفر را هم دعوت کن . شاد باشی
....

آزاده
علی جان ..اهل بازی نیستم..سپاس از دعوتت

تفاقا برای کسانی که او محکوم کردهاند اهل تبانی است. والگرنه چرا از همه جا دست روی او می گذارند. این روزها هر که سرش به تنش بیارزد و دلش بسوزد به تبانی متهم می کنند. و اقدام علیه امنیت ملی. بعضی وقتها فکر می کنم از بن لادن کلی تی ان تی و خرج سی 4 بگیرم و به خودم ببندم و به شیوه ی انتحاری بروم توی دل این امنیت ملی.

Would like to invite you to visit my Weblog.
Regards,
Dokhtehormozgani

هيچ طوري نمی‌توان به آنها گفت این مرد اهل تبانی نیست. اهل اخلال در نظم و آرامش مردم هم نیست.گفتنش به اين معنيست كه خودت هم اهل تباني هستي اهل اخلال در نظم و هر چيزي كه دم دست باشد.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)