« اسکورسزی داستانش را می شناسد | Main | جرم این است »

همه آلودگی است این ایام

به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا درکنارخود ببینی
به خاطر سنگفرشی که مرا به تومی رساند ،نه به خاطرشاهر اه های دوردست
به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک*

***

photo:Azadeh Tahayi
عکس :آزاده طاهایی

به خاطر شب های پرانتظار رسیدنت پشت در
به خاطر بودای کوچک سنگی روی کتابخانه
به خاطرآشنایی صدای من با صدای تو
به خاطر فاخته ای که از دست تو دانه می خورد،نه به خاطر انسان های بزرگ

زیباترین حرفت را بگو


*شاملو

Comments (1)

نه به خاطر انسان هاي بزرگ..

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)