« زندگی و کسب و کار تهران در قرن 13 | Main | اسکورسزی داستانش را می شناسد »

فردا


می گویم :پرستو چه کارت دارند؟دیگر چه می خواهند؟

می گوید:معلوم نیست..شاید می خواهند گوشمان را بپیچانند.حالا کو تا یکشنبه...

Comments (1)

Anonymous:

باز جوگیر شدی؟

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)