« دريآآآآآ | Main | من و الاغ »

خرید

 

Comments (3)

سلام دختر جون.. چطوری؟ خوش می گذره؟ چند روز پیشا کلی یادت بودیم... همه بچه هایی که رفته بودن اون طرفا!(یه جاهایی) برگشتن اینجا(یه جاهایی) تو نمی یای یه سر بزنی؟ راستی هنوز هم برامون دل می سوزونی برای جمعه های ما که باید بریم سر کار؟

salam azade delam barat tang shode kheyli yade oogh zadanat ama hastam injoori oooooooooogh! bimazeye loos bad nabood ye khabari bedi ha bade in site maskharat ke har bar raftim soraghesh ghat bood!be mansoor ham sala beresoon

mohsen:

baba H&mmmmmmmmmmmmmmmm

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی دريآآآآآ

نوشته بعدی من و الاغ

صفحه اول | بایگانی