« بهزاد بلور آن سال ها و بی بی سی | Main | دم را غنیمت است رفیق ... »

شرق چه می کند با اسم عکاسان؟

بیش از چهار بار ، عکس هایم از داریوش مهرجویی بدون اسم و نشانی در صفحه آخر شرق کار شد. آنقدر راحت این کار را تکرار می کردند که به خودم شک کرده بودم شاید این عکس های من نیست!

شرق با حضور کوثری همچنان این کار را تکرار می کند.نمی دانم دلیل اصلی این  که اصرار دارند اسم عکاس نباشد یا حتی اشاره ای نشود که عکس را از سایت شخصی برمی دارند ، چیست.اما دوستی می گفت بچه های شرق نمی خواهند اسم فرد غیر خودی به مافیاشان اضافه شود...

آقای کوثری..شما به هر حال سمت اصلی در بخش عکس شرق  دارید.واقعا قصد ندارید در این زمینه هیچ واکنشی نشان دهید ؟ شایداعتراض قانونی خیلی از کسانی که عکسشان در روزنامه شما بدون نام کار می شود  ، فعلا جواب ندهد ...اما بد نیست  در یک جامعه کوچک عکاسی وقتی مدام از درد مشترکی با همین اسم، حرف می زنیم، احترام به همکارمان را فراموش می کنیم؟