« Shut out at soccer stadiums in Iran | Main | عربستان ازدوربين رضا دقتی »

كنكوري كه جان مي گيرد

از اين بوي كنكور خوشم نمي آيد كه همه شهر و كشور را گرفته. ديدن چهره خسته اين دختران و پسران كه يكسال درس خوانده اند به اميد دكتر و مهندس شدن، ناراحت كننده است. شادابي از صورت آنها دور شده و انگار در زندگي موظف هستند كه اين راه لعنتي را طي كنند. روزهاي گرم و عصبي كننده قبل از كنكور، بيسكوئيت هاي نخورده روي صندلي ، شك و ترديد...سياه كردن خانه هاي ريز پاسخنامه و اضطراب جلسه ... هر كسي را آزار مي دهد.