« بچه ها را كجا برده اند... | Main | مرتضوی و حقوق بشر »

...!

فکر می کنم ننوشتن از موضوع تجمع و بچه های درگیر با آن ، بیشتر به آنها کمک می کند.