« مانوئل کاستلز و جواب های منصفانه اش ... | Main | ... »

ایران را موقت یا دائم بستند

خواباندن سروصدای مردمی که منتظر استقلال ملی خودشان هستند و دنبال بهانه می گردند، با باجی به بزرگی تعطیلی یک روزنامه انجام شد. حالا آنها سرخوش از یک پیروزی و اینها خوشحال از خواباندن یک شورش ، حتی لحظه ای به حکمی که بیش از صد انسان را بی کار کرده، فکر نمی کنند. حالا باید کمی ترسید...شاید دولت بتواند روزنامه خودش را هم تعطیل کند...خودش را هم نیش بزند ..