« بحرين؟ | Main | سادگی را فراموش کرده ایم »

دمو ک ر ا س ی

اکبر گنجی : دموکراسی این است که وقتی زنگ خانه تان را زدند مطئن باشيد که شیرفروش پشت در است و حتی یک صدم درصد هم فکرنکنید برای دستگیر کردنتان آمده اند!