« appleman | Main | زنان ارمنی 2 women in Armenia »

ارمنستان 1

ارمن ها آنقدر قانع هستند که با هر چيزی که دم دستشان باشد ، زندگی را زيبا می کنند.سنگ در اين مملکت بيشترين و راحت ترين ابزار برای نشان دادن هنر است.

 tree statue

اشميادزين که به قم ارمنستان معروف است لبريز از درختانی است که از آنها به عنوان ماده اوليه مجسمه استفاده شده ... اين درخت درست کنار( Main Church (Ejmiatsin Cathedralدر شهر بسيار سنتی و مذهبی ارمنستان است. اطرافش هم پر است از درختان و سنگ هايي مشابه  که هر کدام داستان و موضوع خاص مذهبی يا تاريخی را در خود دارد...

فهرست