« مرگ زلزله ای ... | Main | یاسن، عکاسی که فارسی می داند »

کوير مرنجاب ...

اگر پوست کلفت باشيد و کيسه خواب خوب داشه باشيد و دو دوست سوپر سفری دعوتتان کنند به کوير ، فرصت را که از دست نمی دهيد؟ در اين شرايط حتی شده ابزار و امکانات کوير نوردی را قرض کنيد ولی برويد رمل و درياچه نمک و شب کوير را از نزديک لمس کنيد. دو روز در کوير بودن، نفس کشيدن و کنار آدم های باحال زندگی کردن، آنقدر حالم را خوب کرده که همه درخواست می دهند بيشتر بروم کوير و برگردم ! غاز نديده و شتر نديده و نمک نديده ام که هستم و همه اينها کمک کرده تا قيافه کاشفانه ای پيدا کنم و به اندازه بوره سگ بی آزار شوم و به حد شترهای مهمان نواز مودب ! اين خانم شتر همان اول سلام و احوال پرسی وسط بيابانی که فقط ماشين نديد بديد ها می ايستد ، جواب گفتمانمان را اينطوری داد ...

kindness of camel