« صدسال عکس در نيويورک تايمز (لعنتی ها !) | Main | يک اتفاق »

بتی و آنجلا

دو فيلم جشنواره ای خوب و خوش ساخت که جوايز زيادی را برده اند ؛

- Betty Blue ...فرانسوی.. ( By Jean -Jacques Beineix ) شخصيت عجيب دختر جوانی که زندگی را به شکل ديگری می بيند .زير بار زور نمی رود و هر چيزی  که جلوی آزادی اش را بگيرد ، نابود می کند و در نهايت به خاطر يک اشتباه ،نابود می شود...درست وقتی می فهمد که مادر نشده !

- Angela ، آمريکايي( By Rebecca Miller ) ، ماجرای مذهب و خرافاتی که در مغز دو دختر بچه نشسته آنها را وادار می کند تا خطر کنند . فيلم به نحوی تئوری های کوئيلو و نظريه پردازان عرفانی را تمسخر می کند... شايد مدام منتظر باشيد تا فيلم شروع شود ولی در نهايت ..درست وقتی که فيلم تمام می شود، همه چيز آغاز می شود.