« تمرين آزادی در خيابان وليعصر | Main | ديگر حتی درجا هم نمی زنيم... به عقب می رويم... »

رای می دهم اگر ...

اگر قرار باشد احمدی نژاد همينطور بالا بيايد ، رای می دهم و خیلی ها را راضی می کنم که این کار را بکنند.تصور اینکه او رئیس جمهورم شود، وادارم می کند دست به هر کاری بزنم ... می دانید که اگر نخواهم او رییس جمهور شود، چه َکسی را انتخاب می کنم ... ! با همه ناامیدی و بی اطمینانی...