« می خواهم بنويسم، مزاحم نشويد ! | Main | فيلم هندی هاشمی 2005 »

کلاس کجاست؟

 

Sean Penn

اگر اين آدم به قول خيلی ها اهل پز و کلاس بود ، موقع سيگار کشيدن حال نمی کرد کنار اين آدم بنشيند ! خيابان فرشته يکی از همين روزهايي که پن در ايران بود ...

ممنون از سينا تابش عزيز...