« همه منتظر يك بله | Main | آقای عدالت اجتماعی و صرفه جو ! »

اين يک بايکوت است نه ضد زن بودن !

اينکه می گويند نمايندگان و سخنگويان بعضی از آقايان با حضور کولايي در برنامه 22:30مخالفت کرده اند، ربطی به زن بودنش ندارد. من فکر می کنم اين مساله در راستای بايکوت کردن معين انجام شده. در برنامه های مختلفی که در مورد انتخابات از راديو و تلويزيون پخش می شود، به وضوح از معين خبری نيست.بنابراين قضيه زن بودن سخنگوی معين نيست. هر کسی از اين تيم قرار بود در ميزگرد حاضر شود، حذف می شد. اين آدم های متفکر حتی تصور نکردند بهانه ای بهتر بتراشند تا آبروی خودشان حفظ شود؛ چطور می خواهند تکليفشان را با آن همه شعار تبليغاتی برای حضور زنان و توسعه فعاليت های زنان در اجتماع به خورد مردم دهند؟ (وقتی هنوز به جايي نرسيده ، وعده ها را فراموش می کنند!) مردم اگر بفهمند که تلويزيون يکی از کانديداها را بايکوت کرده ، به خاطر همان لجبازی هم که شده، به سراغ او می روند. اگر بفهمند و درک کنند ...