« 100 چهره | Main | قلب پدر »

سه زن

فيلم غريبی است.سرد و وهم انگيز و موذيانه... سه زن داستان استحاله و تبديل شدن و دزديدن هويت هاست.  اصطلاح معروف سه زن رابرت آلتمن اين است :

1 woman became 2/2 women became 3/3 women became
آنقدر اين فيلم جذبم کرد که ظرف يک روز دو بار ديدمش. شب هم خوابش را ديدم... فکر می کنم يکی از معدود فيلم هايي است که دهه 70 را آباد کرده و از رکود نجات داده.

 

فهرست

نوشته قبلی 100 چهره

نوشته بعدی قلب پدر

صفحه اول | بایگانی