« به جرم رنگ پوست ... | Main | عكس هاي تايم .... »

هيچ و ...

به SMS ها جواب نمي دم و تلفنم هم روي پيغام گيره ... امسال حتي جوابي براي اين همه تبريك و اظهار لطف دوستان ندارم...يا من زيادي پير شدم يا بهار هيچ لطفي برام نداره... مدام به رفتن فكر مي كنم..رفتن و كندن... ديگر خيلي چيزها برام قابل تحمل نيست... حتي خواب سفارت رو مي بينم و مصاحبه براي ويزا و ...رفتن و كندن.... تلخ شدم...دعاي تحويل سالم هم تلخ بود... يه جور دعوا با خدا...