« سال تحويل مرگ آور | Main | هيچ و ... »

به جرم رنگ پوست ...

اين آدم همه وجودش را سرشار از عشق کرد تا بتواند بعد از سال ها تحمل زندان( در اوج بی گناهی) نجات پيدا کند. او با نفرت از آدم ها رفت توی سلول و با عشق به تک تک موجودات توانست آزاد شود!

The Hurricane يکی از فيلم های معروف نورمن جويسن است که در مورد سياه پوستان و عدالت و نژادپرستی ساخته شده. فيلم دردناکی است. حتی تصورش هم آزار دهنده است که کاملا بی گناه باشيد ولی محکوم به حبس ابد شويد ! بهترين انتخاب دنزل واشنگتن بود که از پس نقشش برآمد.

فهرست