« به سوژه نزديک نمی شويد ! | Main | ياد گرفتم لبخند نزنم ! »

يادش به خير ...

آنجا از شب های عيد ، فشردگی کار، زنگ موبايل ، نگاه های بی روح آدم ها و دويدن برای کار و عمل کردن به قول ها خبری نبود... 

by :me (Nails & sands)