« يک فريم و اين همه حرکت! | Main | طلای سرخ ايرانی »

باور نمی کنيد خدا پشتش را به ما کرده ؟

آقايان و مسوولان همچنان تلاش می کنند تا نشان دهند اين حادثه اصلا به پای بم نمی رسد. باشد...باورمان می شود که نابودی 40 روستا زير 1000 نفر کشته خواهد داشت ، همه چيز در امن وامان خواهد بود و حتی به کمک مردم هم نيازی نيست !