« همه نوع کلک برای زيبايي | Main | باور نمی کنيد خدا پشتش را به ما کرده ؟ »

يک فريم و اين همه حرکت!

Photo by:Sarah Silver

می گويند عکس خوب بايد مدت ها نگهت دارد !