« يک جور ديگر | Main | مد هندی »

آقايون، روی اعصابيد!

زندگی بين 7 هيات در سه خيابان مجاور، که همگی با هم رقابت دارند، آسان است ! صدای طبل لحظه ای قطع نمی شود. کافی است يکی از محله سوم پايش به چيزی بخورد و صدايي دربيايد تا بقيه هيات ها تحريک شوند که روی اعصاب مردم محل بروند! کسی هم کاری ندارد که مريض داشتن، خواب نوزاد، اعصاب ناآرام و نياز به استراحت نيمه شب يعنی چه!

فهرست

نوشته قبلی يک جور ديگر

نوشته بعدی مد هندی

صفحه اول | بایگانی