« زندگی = لذت ! | Main | يک جور ديگر »

يک گله خصوصی

ای خدا ! می شه لطفا برای يک بار هم که شده کاری کنی که آخر سالمون اين همه عزادار نداشته باشيم؟ می شه لطفی کنی و مثل سال های خيلی دوربگذاری مزه واقعی نوروز رو بدون طعم مرگ بچشيم ؟ می تونی معجزه ای بکنی که ما هم مثل اسپانيايي هايي که ساختمان با عظمتشان در آتش جزغاله شد، حتی يک کشته و مجروح نداشته باشيم ؟ اون هم جايي که مردم برای صحبت با خودت دور هم جمع شده بودند؟ شايد صدای دلخراش اين همه داغدار در اين سال ها برای فرياد زدن اسم و کمکت کم است؟ شايد هم ما زيادی از تو دور شده ايم !

فهرست

نوشته قبلی زندگی = لذت !

نوشته بعدی يک جور ديگر

صفحه اول | بایگانی