« عکاسی خلاق آمد | Main | سادگي و ديوانگي »

کارگردانی که دوست می داشتم!

                                                  

 نه ... به پای حس ششم نمی رسد . آدم را نمی ترساند و کنجکاو نمی کند که دنبال ماجرا را بگيری.

آقای شيامالان ، The village  را سرسری ساختی و حالش را نداشتی بیش از 5 ستاره نصيبش کنی ؟ نه ؟