« ماه بين ! | Main | هنر + نيايش »

راحت می کشيم و می میریم

اعدام..اعدام... حوادث را حتی اگر نخوانید .. تیترهایش را هم  که نبینید .. اگر فقط رد شوید..باز هم اخبار اعدام را می شنوید و می بینید که مثل اسباب صورت برایمان عادی می شود.

این همه اخبار اعدام  را که کنار همه آزار جنسی شده ها  و از خود دفاع کرده هایی بگذارید که حرفشان به جایی نمی رسد و به جای متعدی ،مجازات می شوند ... کمی دلتان درد نمی آید؟

می بينيد؟ همش نشسته ايم و می گوييم خشونت برای آن وری ها بزک دوزکی است که حال می کنند و ککشان هم نمی گزد! و حالا خودمان را ببينيد!  کمی زيادی مرگ آدم ها و کشتنشان عادی نشده ؟

فهرست

نوشته قبلی ماه بين !

نوشته بعدی هنر + نيايش

صفحه اول | بایگانی