« عکاسی که به روح اهميت می دهد | Main | راحت می کشيم و می میریم »

ماه بين !

يک دوست امروز از قول يک دوست می گفت : " زن بايد مثل ماه باشه ...وقتی صبح می شه ديگه نبينيش ! "